starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

O NAS

A A A

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie obejmuje swoją ofertą edukacyjną oraz terapeutyczną dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i  głębokim, w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną, np. współwystępującym autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową, czy też wadą wzroku bądź słuchu. 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z terenu powiatu sochaczewskiego. W przypadku, gdy są wolne miejsca, za zgodą organu prowadzącego - Powiatu Sochaczewskiego - możliwe jest przyjęcie ucznia spoza tego terenu.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna im. ks. Jana Twardowskiego – dla dzieci i młodzieży od 6 do 20 r.ż.,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego – ponadpodstawowa, z możliwością nauki do 24 r.ż.

W ramach Szkoły Podstawowej prowadzimy również:

  • oddział przedszkolny dla dzieci od 3 do 8 r.ż.,
  • zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż.,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od 3 r.ż. do czasu podjęcia nauki w szkole.

Na każdym etapie edukacyjnym nasi uczniowie mogą skorzystać z możliwości przedłużenia nauki o jeden rok (na etapie klas IV-VIII o 2 lata) za zgodą rodziców w celu pełniejszej realizacji potrzeb rozwojowych, edukacyjnych bądź wychowawczych, jeżeli wskazuje na to diagnoza wielospecjalistyczna.

Nasi uczniowie i wychowankowie korzystają z zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Uczestniczą w zajęciach specjalistycznych, zgodnie z zleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi w orzeczeniu lub opinii, takich jak: logopedia, komunikacja alternatywna AAC, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych,  komputerowe wspomaganie rozwoju, terapia ręki, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, rewalidacja.

 

Otrzymują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w postaci dodatkowych zajęć grupowych bądź indywidualnych, a także osobistych spotkań z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Wsparciem objęte są także rodziny uczniów.

Organizujemy zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań: Sensoplastyka®, koło plastyczne „Kontrast”, koło teatralne, redakcja gazetki szkolnej „Widziadełko”, koło prozdrowotne, koło ekologiczne.

 

W szkole działają organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny, wolontariat „Klub Ośmiu”, drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku „Włóczykije”.

  

Mamy też aktywnie działający Klub Absolwentów, którzy wraz ze swymi rodzicami regularnie odwiedzają szkołę, spotykają się, aby wspólnie w ciekawy sposób spędzić czas i podtrzymywać zapoczątkowane w szkole więzi przyjaźni, wzajemnej sympatii oraz wsparcia.

 

Organizujemy co roku wiele uroczystości szkolnych i klasowych, imprez rozrywkowych, akcji edukacyjnych, wychowawczych i pomocowych. Nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach oraz projektach organizowanych w szkole, jak również powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Staramy się dostrzegać ich talenty i mocne strony, pomagamy rozwijać pasje i zainteresowania. Szukamy i tworzymy dla nich okazje do odniesienia sukcesu. Kształtujemy poczucie sprawstwa, wzmacniamy poczucie własnej wartości. Rozbudzamy radość tworzenia!

Dbamy o integrację ze środowiskiem lokalnym oraz współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami, świadczącymi szerokie spektrum usług dla osób niepełnosprawnych.

Realizację celów i zadań szkoły wspomagają organizowane przez nas stałe wydarzenia:

  • Festiwal Twórczości Wszelakiej „Erminówka” – dla szkół i placówek specjalnych z terenu województwa mazowieckiego,
  • Uroczystość wigilijna i jasełka – zapraszamy przyjaciół szkoły, darczyńców oraz przedstawicieli lokalnych władz,
  • Powiatowy konkurs plastyczny „Poezja księdza Jana Twardowskiego w obrazach” – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.

 

Uczniowie korzystają z dowozu autobusem szkolnym prowadzonego przez PKS Grodzisk Maz. Rodzice dowożący dzieci we własnym zakresie uzyskują dofinansowanie z Gminy.

 

Klasy liczą przeważnie kilkoro uczniów.  W przypadkach lekkiego stopnia niepełnosprawności zdarza się, że liczebność klasy dochodzi do kilkunastu co najwyżej osób.

W większości klas zatrudnione są osoby na stanowisku pomocy nauczyciela, które pełnią funkcję opiekuńczą, pomagają w czynnościach samoobsługowych i higienicznych, czuwają nad bezpieczeństwem ucznia w czasie przerw itp.

 

Budynek szkolny posiada sale lekcyjne, a także pracownię internetową,  pracownię komputerowego wspomagania rozwoju, pracownię rehabilitacji, pracownię integracji sensorycznej, Salę Doświadczania Świata, salę gimnastyczną o powierzchni 100m2, bibliotekę wraz z czytelnią i stołówkę. W budynku została zainstalowana winda.

    

Rozwiązania architektoniczne umożliwiają korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Powstały odpowiednio dostosowane ciągi komunikacyjne, sanitariaty, jest zapewnione bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

     

Dzięki stworzonym w budynku warunkom możliwa jest pełna realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych szkoły w funkcjonalnych, przyjaznych pomieszczeniach.

Teren wokół szkoły obejmuje działkę o powierzchni około 1ha. Został zagospodarowany wraz z wybudowaniem dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, chodników, ogrodzenia, a także wykonaniem prac utrzymania zieleni. Na terenie szkolnym mamy boisko, plac zabaw i altanę.

Mamy również coś wyjątkowego: Ogród Sensoryczny. Jest to specjalnie zaprojektowany, duży ogród, w którym odpowiedni dobór roślin i aranżacja przestrzeni sprzyjają doświadczaniu otoczenia wszystkimi zmysłami. W jego tworzeniu brała udział cała społeczność szkolna, uczniowie wraz z rodzinami, nauczyciele i pracownicy szkoły. Teraz cieszy nas ogromnie korzystanie z barw, zapachów i smaków Ogrodu, przebywanie na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody, a nawet wykonywanie niezbędnych prac ogrodniczych.

 

Liczba uczniów w szkole każdego roku wynosi około stu. Dzięki temu nauczyciele i pracownicy szkoły mogą dobrze poznać każdego ucznia i wychowanka, odpowiednio reagować na jego potrzeby, zapewnić indywidualną pomoc i wsparcie. Jak w rodzinie znamy się wszyscy z imienia, łatwo tu o rozmowę, zainteresowanie i przyjazny uśmiech.

  

 

85036 odwiedzin