starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Regulamin SU

A A AREGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W ERMINOWIEI. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Art. 1

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły, działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty z 1991 roku (z późniejszymi zmianami).

Art. 2

Regulamin Samorządu Uczniowskiego zgodny jest ze statutem szkoły.
1. Do zadań samorządu należy:

- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceniania i samodyscypliny,
- organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, reprezentowanie interesów ogółu uczniów,
- dbanie o mienie szkoły,
- współorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
- zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, w razie potrzeby – wystąpienie w tej sprawie do dyrektora lub rady pedagogicznej,
- dbanie o dobre imię i honor szkoły.

2. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

= przedstawiania Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkolnych, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
- wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów,
- udziału w formułowaniu regulaminów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
- wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i innych form masowej informacji,
- współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej,
- zgłaszania kandydatur uczniów do nagród oraz prawo wnoszenia uwag do opinii organów gimnazjum o uczniach, poręczeń za uczniów,
- udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
- wnioskowania do dyrektora zespołu szkół w sprawie kandydatury nauczyciela na opiekuna samorządu,
- dysponowania pod nadzorem opiekuna, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu,
- wydawania, na wniosek dyrektora zespołu szkół, opinii w sprawie pracy nauczyciela.
- uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu (decyzję taką podejmuje Rada SU)

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 3

Samorząd Uczniowski mogą tworzyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
w Erminowie. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębszym nie mają obowiązku uczestnictwa w strukturze Samorządu. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Art. 4

Ustanawia się następujące organy Samorządu:
1. Rada Samorządu Uczniowskiego,
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
3. Komisja Rewizyjna.

III. Rada Samorządu Uczniowskiego

Art. 5


1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą Przewodniczący Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole.
2. W obradach Rady SU w razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu Klasowego może brać udział jego zastępca.
3. Kadencja członków Rady SU trwa jeden rok szkolny.

Art. 6

1. Radę SU zwołuje i kieruje jego obradami Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca.
2. Pierwsze posiedzenie Rady SU zwołuje Przewodniczący Zarządu SU w drugim tygodniu roku szkolnego, w którym rozpoczyna kadencję wybrany Zarząd.
3. Kolejne posiedzenia Rady SU są zwoływane przez Przewodniczącego Samorządu w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady SU jest zwoływane przez Przewodniczącego Samorządu na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/4 członków Rady SU.

Art. 7

1. Uchwały Rady SU są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków.
2. Uchwały Rady są protokołowane.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady SU reguluje przyjęty przez niego regulamin.

IV. ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.


1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 3 uczniów wybranych
w powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborach.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym i działa we współpracy z Radą SU.

Art. 9
Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należą:
a) kierowanie bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego,
b) reprezentowanie samorządu na zewnątrz,
c) współorganizowanie życia szkolnego,
d) przeprowadzanie za wiedzą Dyrektora szkoły ankiet wśród uczniów diagnozujących życie szkoły,
e) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkoły,
f) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań i opinii uczniowskich dotyczących funkcjonowania szkoły,

Art. 10

Obowiązkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest:
1) składanie sprawozdań Radzie SU z działalności Zarządu,
2) prowadzenie protokołów z wszystkich swoich posiedzeń, dokumentacji finansowej oraz innej dokumentacji przedstawiającej pracę samorządu.

V. WYBÓR ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11


1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca roku szkolnego poprzedzającego kadencję SU.
2. Do przeprowadzenia wyborów zostaje przez Radę SU powołana Komisja Wyborcza, złożona z trzech członków, w tym Przewodniczącego.
3. Komisja Wyborcza musi zostać powołana do końca marca.
4. Komisja Wyborcza w pierwszym tygodniu po ukonstytuowaniu się ogłasza dokładny termin wyborów i podaje go do publicznej wiadomości.
5. Komisja Wyborcza jest też zobowiązana poinformować wyborców o sposobie przeprowadzania wyborów.

Art. 12

1. Kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłaszają poszczególne klasy w ciągu tygodnia od ogłoszenia terminu wyborów. Kandydatem jest osoba, która uzyskała bezwzględną akceptację przynajmniej połowy uczniów swojej klasy. Prawidłowość procedury wyłaniania kandydata lub kandydatów klasy nadzoruje wychowawca klasy, który potwierdza to swoim podpisem pod protokołem z głosowania.
2. Każda klasa może zgłosić więcej niż jednego kandydata, pod warunkiem zachowania p.1. n. art.
3. Kandydatem może też być osoba, która zebrała przynajmniej 15 podpisów poparcia pod swoją kandydaturą. Obok podpisu powinien tez być podany nr legitymacji szkolnej osoby popierającej danego kandydata.

Art. 13

1. Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości listę osób zarejestrowanych jako kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego nie później niż 2 tygodnie przed wyborami.
2. Kandydaci oraz osoby popierające danych kandydatów mogą z chwilą ogłoszenia przez Komisję Wyborczą listy kandydatów prowadzić na terenie szkoły kampanię wyborczą.
3. Kampania wyborcza musi być prowadzona w sposób kulturalny
i nieprzeszkadzający normalnemu funkcjonowaniu szkoły.
4. Kampania wyborcza zaczyna się z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Komisję Wyborczą, kończy zaś w dniu poprzedzającym wybory.
5. W dniu poprzedzającym wybory kandydaci są zobowiązani usunąć wszystkie materiały reklamujące ich osoby.
6. Wszelkie nieprawidłowości Komisja Wyborcza będzie rozstrzygać w trybie natychmiastowym.
7. Kandydat łamiący niniejsze postanowienia może zostać przez Komisję Wyborczą skreślony z listy kandydatów.

Art. 14

Wybory odbywają się w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym w godzinach od 10.00 do 14.00.

Art. 15

1. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza w obecności opiekuna samorządu lub innego nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły otwiera urnę wyborczą i przystępuje do liczenia głosów.
2. Przewodniczącym Samorządu zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów.
3. Członkami Zarządu zostają 2 kolejne osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
4. Po zakończeniu liczenia głosów zostaje przez Przewodniczącego Komisji sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz nadzorujący tą procedurę nauczyciel.

Art. 16

Komisja Wyborcza ogłasza i podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach.

Art. 17

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu zwołuje w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów ustępujący Przewodniczący, który składa na nim swoją funkcję i przekazuje nowemu Przewodniczącemu całą dokumentację samorządu.

VI. KOMISJA REWIZYJNA

Art. 18


1. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisję w składzie trzech osób wybiera zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy swoich członków Rada SU na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym nowej kadencji.

Art. 19

Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrolowanie działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
b) przedstawianie Radzie SU wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
c) zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady SU.

VII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Art. 20


Zgodnie z art.55 p.5.1 Samorząd Uczniowski reprezentujący ogół uczniów wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU.
Opiekun jest wybierany przez uczniów na okres jednego roku.
Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy SU.
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
W kwietniu Komisja wyborcza zapoznaje społeczność uczniowską z regulaminem przeprowadzania wyborów.
Każda klasa lub grupa co najmniej 15 uczniów może zgłosić kandydata na funkcję Opiekuna SU (kandydat musi wyrazić zgodę).
Kandydatem może być również osoba zgłoszona przez Grono Pedagogiczne lub Radę Rodziców (Komitet Rodzicielski) Zespołu Szkół w Sochaczewie
Wybory Opiekuna dokonują wszyscy uczniowie szkoły w wyborach tajnych, powszechnych i bezpośrednich.

VIII. KOMISJE I SEKCJE.

Art. 21


1. Dla realizacji swoich zadań, Rada SU może powołać komisje lub sekcje.
2. Powoływane komisje i sekcje mogą mieć charakter stały (pracują cały rok) lub doraźny (na czas trwania jej zadania).
3. Przy powoływaniu komisji i sekcji organ powołujący musi określić:

nazwę komisji/sekcji;
zakres działalności i kompetencje;
okres istnienia;
osobę odpowiedzialną za pracę;
skład osobowy.
4. Członkiem komisji lub sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
5. Informacja o powołaniu komisji musi być wywieszona w gablocie SU wraz nazwiskami członków.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU.

Art. 22.


1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany w czasie pierwszego
w roku szkolnym posiedzenia Rady SU.
3. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszony w gablocie SU).

Art. 23.

4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą być zgłaszane przez Zarząd lub członków Rady.
5. Zgłoszone poprawki są głosowane na posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek należy poinformować wszystkich uczniów (wywiesić je w gablocie SU)
6. Zmiany w Regulaminie są uchwalone większością głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.

Art. 24

Niniejszy regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2002/2003.

 
84162 odwiedzin