starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

A A A

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie reprezentowany przez Dyrektora, adres: Erminów 1, 96-514 Rybno

Dane Inspektora Ochrony Danych

Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „ZSS Erminów” lub pisemnie na adres siedziby Administratora

Cel i podstawa prawna przetwarzania

§  rekrutacja do szkoły, prowadzenie działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z Ustawą  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§  promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, zapewnienie udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, promocji wizerunku dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej organu prowadzącego oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO

§  związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

§  dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

§  realizacji obowiązków podatkowych placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

Odbiorcy danych osobowych

§  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

§  podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

§  Okres realizacji umowy,

§  Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

§  do czasu wycofania zgody,

Prawa związane z danymi osobowymi

§  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

§  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

§  prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

§  Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia,

§  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

§  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

 

 

63529 odwiedzin