starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Oferta edukacyjna

A A A

Zespół Szkół w Erminowie zaprasza wszystkich zainteresowanych edukacją dzieci, ofertą zajęć, bazą dydaktyczną oraz osiągnięciami do odwiedzenia naszej placówki.


Organizacja szkoły i jej działalność podporządkowana jest przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro wychowanka.
Bardzo dobre poznanie wychowanka i jego sytuacji rodzinnej pozwala na postawienie diagnozy
i ustalenie programu rewalidacyjno-wychowawczego.

W swojej ofercie edukacyjnej posiadamy:

 • Klasy dla uczniów ze sprzężeniem niepełnosprawności/ autyzmem
 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Oddział rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to zajęcia z zakresu rewalidacji, logopedii, terapii psychologicznej oraz rehabilitacji ruchowej, mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka.

 

Oddział przedszkolny

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 

 

Oddział rewalidacyjno – wychowawczy

Zespół dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Szkoła Podstawowa

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Klasy IV-VII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Klasy IV-VII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na wszystkich etapach uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii,gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

 

Rewalidacja indywidualna - jest jednym z ogniw całego procesu edukacyjno - terapeutycznego organizowanego przez placówkę. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych metodami dobranymi indywidualnie do dziecka i specyfiki jego rozwoju psychofizycznego, do potrzeb i mozliwości percepcyjnychoraz ograniczeń ruchowych. Specjalista rewalidacji indywidualnej diagnozuje dziecko i opracowuje dla niego indywidualny program wspomagania edukacyjnego, który jest integralną częścią indywidualnego programu terapeutycznego.

 

Oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze pomiędzy nauczycielem, specjalistą rewalidacji indywidualnej, uczniem i rodzicami koordynują psycholog i pedagog szkolny.

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna zapewnia naukę i opiekę dzieci i młodzieży z miasta i powiatu na najwyższym poziomie.

Stosujemy zasadę indywidualizacji pracy z uczniem dostosowując ją do potrzeb i możliwości ucznia.

Realizujemy również nauczanie indywidualne w domu ucznia.

 

Nawet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie,

natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 


Wspomaganiem rozwoju uczniów w Zespole Szkół w Erminowie zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny. W skład zespołu wchodzą specjaliści rewalidacji indywidualnej, logopedii, psycholog, pedagog oraz wychowawcy klas. Specjalistyczną opieką otaczone są dzieci na wszystkich poziomach wiekowych zgodnie z podstawowymi założeniami:

POZNANIA - WSPOMAGANIA - SKUTECZNOŚCI

Zadaniem zespołu jest analiza treści Orzeczeń oraz zaleceń postdiagnostycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dotyczących uczniów naszej placówki. Poznanie dziecka, określenie jego "mocnych" stron i tych najbardziej zaburzonych, to podstawowe założenie rehabilitacji edukacyjnej i psychospołecznej. Dokładne poznanie ucznia, jego profilu zdolności i możliwości pomaga nauczycielowi znaleźć najskuteczniejszą metodę pracy. Wśród wielu metod za najbardziej efektywne uznaje się między innymi metody Weroniki Sherborne, Knilla, Shantala, Piktogramy, gesty, PCS, Dobrego startu.

W myśl hasła: "dokładne poznanie drogą do skutecznego wspomagania" prowadzimy w naszej szkole następujące rodzaje diagnozy:

 • Wstępna diagnoza pedagogiczna uczniów skierowanych do ZS i kwalifikowanie ich do odpowiednich zespołów klasowych
 • Diagnozowanie umiejętności dydaktycznych i poziomu funkcji percepcyjno - motorycznych uczniów kierowanych na zajęcia rewalidacyji indywidualnej.
 • Coroczna diagnoza umiejętności dydaktycznych uczniów uczestniczących w indywidualnych zajęciach terapeutycznych (terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, zajęciach gimnastyki korekcyjnej, terapii psychologicznej).
 • Sporządzanie indywidualnych planów pracy dla poszczególnych uczniów w oparciu o wyniki badań pedagogicznych i wskazań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 • Diagnoza uczniów rozpoczynających naukę Arkuszem poznania ucznia szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim Joanny Głodkowskiej - ocena wrażliwości edukacyjnej oraz Skalą Zachowania Przystosowawczego H.C.Gunzburga dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym PAC - 1, także Profilem psychoedukacyjnym PEP-R Erica Schoplera.

Kontrolne badanie tymi samymi narzędziami ukazujące skuteczność wspomagania i nauczania ma miejsce po zakończeniu przez uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.
Szkoła to nie tylko miejsce nauki, to również miejsce rozrywki i rozwijania zainteresowań.
Uczniowie mogą brać udział w:

 • zajęciach sportowych
 • olimpiadach specjalnych
 • konkursach
 • wycieczkach turystycznych i przedmiotowych
 • kołach zainteresowań
 • licznych zajęciach artystycznych: muzycznych, teatralnych, plastycznych
 • redagują własną gazetkę
 • pracy Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku.


WALORY NASZEJ SZKOŁY

 • mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • dwie nowoczesne pracownie komputerowe
 • pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
 • pracownia techniczna
 • sala doświadczania światła
 • sala integracji sensorycznej
 • pracownie przedmiotowe
 • świetlica szkolna
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
 • ciepła serdeczna atmosfera
63529 odwiedzin