starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

OFERTA EDUKACYJNA

A A A

Zespół Szkół w Erminowie zaprasza wszystkich zainteresowanych edukacją dzieci, ofertą zajęć, bazą dydaktyczną oraz osiągnięciami do odwiedzenia naszej placówki.


Organizacja szkoły i jej działalność podporządkowana jest przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro wychowanka.
Bardzo dobre poznanie wychowanka i jego sytuacji rodzinnej pozwala na postawienie diagnozy
i ustalenie programu rewalidacyjno-wychowawczego.

W swojej ofercie edukacyjnej posiadamy:

 • Klasy dla uczniów ze sprzężeniem niepełnosprawności/ autyzmem
 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Oddział rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to zajęcia z zakresu rewalidacji, logopedii, terapii psychologicznej oraz rehabilitacji ruchowej, mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka.

 

Oddział przedszkolny

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 

 

Oddział rewalidacyjno – wychowawczy

Zespół dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Szkoła Podstawowa

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Klasy IV-VII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Klasy IV-VII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasy I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na wszystkich etapach uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii,gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

 

Rewalidacja indywidualna - jest jednym z ogniw całego procesu edukacyjno - terapeutycznego organizowanego przez placówkę. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych metodami dobranymi indywidualnie do dziecka i specyfiki jego rozwoju psychofizycznego, do potrzeb i mozliwości percepcyjnychoraz ograniczeń ruchowych. Specjalista rewalidacji indywidualnej diagnozuje dziecko i opracowuje dla niego indywidualny program wspomagania edukacyjnego, który jest integralną częścią indywidualnego programu terapeutycznego.

 

Oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze pomiędzy nauczycielem, specjalistą rewalidacji indywidualnej, uczniem i rodzicami koordynują psycholog i pedagog szkolny.

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna zapewnia naukę i opiekę dzieci i młodzieży z miasta i powiatu na najwyższym poziomie.

Stosujemy zasadę indywidualizacji pracy z uczniem dostosowując ją do potrzeb i możliwości ucznia.

Realizujemy również nauczanie indywidualne w domu ucznia.

 

Nawet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie,

natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 


Wspomaganiem rozwoju uczniów w Zespole Szkół w Erminowie zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny. W skład zespołu wchodzą specjaliści rewalidacji indywidualnej, logopedii, psycholog, pedagog oraz wychowawcy klas. Specjalistyczną opieką otaczone są dzieci na wszystkich poziomach wiekowych zgodnie z podstawowymi założeniami:

POZNANIA - WSPOMAGANIA - SKUTECZNOŚCI

Zadaniem zespołu jest analiza treści Orzeczeń oraz zaleceń postdiagnostycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dotyczących uczniów naszej placówki. Poznanie dziecka, określenie jego "mocnych" stron i tych najbardziej zaburzonych, to podstawowe założenie rehabilitacji edukacyjnej i psychospołecznej. Dokładne poznanie ucznia, jego profilu zdolności i możliwości pomaga nauczycielowi znaleźć najskuteczniejszą metodę pracy. Wśród wielu metod za najbardziej efektywne uznaje się między innymi metody Weroniki Sherborne, Knilla, Shantala, Piktogramy, gesty, PCS, Dobrego startu.

W myśl hasła: "dokładne poznanie drogą do skutecznego wspomagania" prowadzimy w naszej szkole następujące rodzaje diagnozy:

 • Wstępna diagnoza pedagogiczna uczniów skierowanych do ZS i kwalifikowanie ich do odpowiednich zespołów klasowych
 • Diagnozowanie umiejętności dydaktycznych i poziomu funkcji percepcyjno - motorycznych uczniów kierowanych na zajęcia rewalidacyji indywidualnej.
 • Coroczna diagnoza umiejętności dydaktycznych uczniów uczestniczących w indywidualnych zajęciach terapeutycznych (terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, zajęciach gimnastyki korekcyjnej, terapii psychologicznej).
 • Sporządzanie indywidualnych planów pracy dla poszczególnych uczniów w oparciu o wyniki badań pedagogicznych i wskazań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 • Diagnoza uczniów rozpoczynających naukę Arkuszem poznania ucznia szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim Joanny Głodkowskiej - ocena wrażliwości edukacyjnej oraz Skalą Zachowania Przystosowawczego H.C.Gunzburga dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym PAC - 1, także Profilem psychoedukacyjnym PEP-R Erica Schoplera.

Kontrolne badanie tymi samymi narzędziami ukazujące skuteczność wspomagania i nauczania ma miejsce po zakończeniu przez uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.
Szkoła to nie tylko miejsce nauki, to również miejsce rozrywki i rozwijania zainteresowań.
Uczniowie mogą brać udział w:

 • zajęciach sportowych
 • olimpiadach specjalnych
 • konkursach
 • wycieczkach turystycznych i przedmiotowych
 • kołach zainteresowań
 • licznych zajęciach artystycznych: muzycznych, teatralnych, plastycznych
 • redagują własną gazetkę
 • pracy Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku.


WALORY NASZEJ SZKOŁY

 • mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • dwie nowoczesne pracownie komputerowe
 • pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
 • pracownia techniczna
 • sala doświadczania światła
 • sala integracji sensorycznej
 • pracownie przedmiotowe
 • świetlica szkolna
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
 • ciepła serdeczna atmosfera
74836 odwiedzin