starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

O nas

A A A

 

Uczęszcza do nas 109 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
W skład naszego Zespołu Szkół wchodzi:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • oddział przedszkolny
 • szkoła podstawowa
 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • oddział rewalidacyjny
 • szkoła przysposabiająca do pracy

 

 

 

Nasza placówka jest świetnie wyposażona w pomoce naukowe pozyskane z funduszu europejskiego, m.in. posiadamy:

 • Salę Doświadczeń Światła do polisensorycznej stymulacji wykorzystywanej w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Salę Rehabilitacyjną
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Pracownię komputerową


W roku szkolnym 2010/2011 szkoła poszerzyła ofertę o kompleksowe działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 2 do 7 lat (dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej), a od roku 2011/2012 o oddział przedszkolny.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pozwoli na:

 • Lepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka.
 • Uzyskanie pełnej dojrzałości do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Zapobieganie trudnościom w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i szkole.
 • Uzyskanie przez dziecko umiejętności, których nie nabyłoby bez pomocy.

Szkoła podstawa jest ośmioklasowa. Uczęszczają do niej dzieci z autyzmem i różną niepełnosprawnością. W naszej szkole działa również oddział rewalidacyjny. Uczęszczają do niego dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością.

W 2004 r. powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Uczą się w niej osoby niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym z terenu całego powiatu.

W naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się zajęcia sportowe i wokalno-muzyczne. Działa również kółko teatralne, plastyczne, taneczne, redakcyjne, wolontariat. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Przy zespole działa również sprawnie Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele imprez min. Dzień Dziecka, dyskoteki z poczęstunkiem, ogniska, konkursy.

W zespole zatrudnionych jest 80 osób: są to pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi. Dyrektorem jest p. Renata Karaś, wicedyrektorem p. Ewelina Kopeć.

Kadra pedagogiczna składa się z 51 osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu oligofrenopedagogiki. Wielu nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe lub są w trakcie ich realizacji.
Nauczyciele naszej szkoły pracują według programów zaleconym przez MEN, jak również samodzielnie opracowanych, dostosowanych do umiejętności i możliwości uczniów.


 

77227 odwiedzin