starostwo powiatowe w sochaczewie

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku Nasza poprzednia strona internetowa O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła #CODEWEEK 2019 Pedagog Psycholog SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Samorząd Dzwonki Nasi przyjaciele Plan lekcji Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt Komunikaty Biuletyn informacyjny NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy

A A A

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 3/2017/2018

w sprawie przyjęcia Statutu

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego

 przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie

 

STATUT

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

im. ks. Jana Twardowskiego

przy Zespole Szkół Specjalnych

w Erminowie

 

Erminów, 21 listopada 2017 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. Typ i nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Erminowie, zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie”.

 

 • 2.
 1. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w Erminowie pod adresem: Erminów 1, gm. Rybno.

 

 • 3.
 1. Na pieczęci używana jest nazwa: Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. ks. J. Twardowskiego w Erminowie.
 2. Na stemplu używana jest nazwa: Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Zespole Szkół.
 3. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 4. Adres szkoły – Erminów 1, 96-514 Rybno

            tel./faks (46) 862 24 04

e-mail: zsssoch@poczta.onet.pl

strona www: zsserminow.powiatsochaczew.pl

 

 • 4.
 1. Organem prowadzącym jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego, mający siedzibę w Sochaczewie pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

 • 5.
 1. Szkoła funkcjonuje w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego.
 2. Do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie klas I-III, do 24 r.ż.

 

 • 6.
 1. Podstawą przyjęcia do Szkoły jest:

1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) wniosek rodziców.

 1. Nie przyjmuje się ponownie uczniów skreślonych dyscyplinarnie.

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 7.
 1. Celem edukacji uczniów jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.
 2. Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

1) rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;

2) doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;

3) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;

4) rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);

6) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;

7) kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności;

8) zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich;

9) stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

10) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;

11) kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;

12) kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;

13) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę;

14) kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych;

15) kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

16) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych;

17) kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia;

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

19) kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności;

20) zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń;

21) wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka.

 1. Zadania szkoły:
 • Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły.
 • Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu.
 • Tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia.
 • Poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii i odpowiedzialności.
 • Pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania.
 • Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych.
 • Dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia.
 • Wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu.
 • Zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik.
 • Zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość.
 • Wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy.
 • Wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.
 • Zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej.
 • Pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia.
 • Zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy.
 • Pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy.
 • Tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy.
 • Nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną i zawodową tych osób.
 • Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie.
 • Monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych do wykonywania przez uczniów.
 • Stworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności szukania pracy.
 • Organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy.
 • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).
 • Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie.
 • Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika.
 • Organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne).
 • Tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
 • Tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
 • Tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji.
 • Tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu.
 • Przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka.
 • Uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób.
 • Stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań.
 • Organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne)

 

 • 8.
 1. Szkoła wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem następujących sposobów:

 

1) realizacja programów nauczania zgodnych z podstawą programową kształcenia dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów na poszczególnych zajęciach obowiązkowych;

2) prowadzenie kół przedmiotowych stosownie do potrzeb uczniów określonych corocznie w planie pracy szkoły;

3) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

4) prowadzenie zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów;

5) zapewnienie uczniom warunków do samokształcenia w bibliotece szkolnej;

6) prowadzenie świetlicy szkolnej;

7) prowadzenie stołówki szkolnej;

8) umożliwienie uczniom i rodzicom korzystania z porad i konsultacji pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego;

9) realizacja treści wychowawczo-profilaktycznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym;

10) organizacja spotkań i konsultacji dla rodziców uczniów zgodnie z harmonogramem określonym w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym;

11) organizacja szkolnych projektów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych zgodnie z planem pracy szkoły;

12) organizacja szkolnych imprez promujących rozwój talentów i uzdolnień zgodnie z planem pracy szkoły;

13) umożliwienie uczniom niepełnosprawnym realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

14) organizacja różnych form aktywności uczniów na rzecz środowiska, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;

15) organizacja udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu;

16) zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę oraz podczas przerw międzylekcyjnych;

17) umożliwienie korzystania z systemu stypendialnej pomocy materialnej dla uczniów.

 1. Szkoła w ramach organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych zapewnia:

 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z rówieśnikami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

III. ORGANY SZKOŁY

 

 • 9.
 1. Organami Szkoły są:
  • Dyrektor;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.

 

 • 10.
 1. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

 

 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 

 1. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły w § 54, ust 3, pkt 13. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.
 1. Określa się następujące szczegółowe kompetencje Dyrektora Szkoły:

1) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 

 1. a) uprawnienie do stosowania różnych form planowanych i doraźnych obserwacji zajęć i innych czynności nauczycieli, w tym obserwacji bez wcześniejszego zapowiedzenia,
 2. b) uprawnienie do skierowania nauczyciela na konkretną formę doskonalenia zawodowego,
 3. c) uprawnienie do zlecania nauczycielom realizacji zadań wpływających na podniesienie poziomu kształcenia uczniów, takich jak przeprowadzanie we wskazanym terminie dodatkowych sprawdzianów, testów diagnozujących i monitorujących postępy w nauce,
 4. d) uprawnienie do zlecania nauczycielom przygotowania pisemnej informacji o planowanych działaniach podlegających każdorazowo czynnościom nadzoru pedagogicznego oraz indywidualnego omawiania spostrzeżeń wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z ich wykorzystaniem;

2) w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę:

 1. a) uprawnienie do organizacji dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli w całym budynku szkoły oraz na placu przylegającym do budynku szkoły;

3) w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły:

 1. a) uprawnienie do każdorazowego określania kryteriów zatrudnienia zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły stosowanych w procesie naboru kandydatów do pracy.

 

 • 11.
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt oraz uchwala Statut Szkoły albo jego zmiany.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
 3. W przypadku określonym w ust. 9, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

 • 12.
 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin opracowywany
  przez Radę Rodziców i zatwierdzany na zebraniu ogólnym.
 4. Regulamin ustala między innymi:
  • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;
  • organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
  • tryb podejmowania uchwał;
  • zasady wydatkowania funduszy.

 

 • 13.
 1. Samorząd Uczniowski mogą tworzyć wszyscy uczniowie Szkoły. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym nie mają obowiązku uczestnictwa w strukturze Samorządu.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i szkolną Radą Wolontariatu może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 • 14.
 1. Wszystkie organy działają na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę współpracy i nie ingerują w swoje kompetencje. Mogą one występować wzajemnie z wnioskami i opiniami w granicach swych kompetencji.

1) Przedstawiciele wnioskującego organu zgłaszają wnioski i opinie na piśmie lub w formie ustnej na zebraniu organu, którego wniosek dotyczy. W przypadku wniosku złożonego ustnie musi on zostać zaprotokołowany.

2) Informacje o ustosunkowaniu się do wniosku przekazywane są w formie ustnej bezpośrednio na zebraniu lub pisemnie w terminie dwóch tygodni.

3) Wnioskodawca może odwołać się od decyzji:

 1. a) Dyrektora Szkoły – do organu prowadzącego, a w sprawach pedagogicznych do Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 2. b) Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 3. Informacje o planowanych i podejmowanych działaniach poszczególnych organów szkoły przekazywane są w formie komunikatu i ogłoszeń na zebraniach, apelach, tablicach informacyjnych oraz na stronie WWW Szkoły.
 4. Konflikty lub kwestie sporne między poszczególnymi organami szkoły, z wyłączeniem konfliktów pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a pozostałymi organami szkoły, rozwiązuje Dyrektor Szkoły w ramach swych kompetencji.
 5. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie dwóch tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu i organowi prowadzącemu szkołę.
 6. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1) wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym,

2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,

3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,

4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły,

6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

7) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie,

9) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

10) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi wychowanków.

 1. Strony uczestniczące bezpośrednio lub pośrednio w konflikcie winny każdorazowo sporządzić notatkę służbową.
 2. Zasady rozwiązywania konfliktów uczeń – uczeń:

1) Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do nauczyciela, wychowawcy, psychologa bądź pedagoga.

2) Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 1. W sprawach konfliktowych między nauczycielem i uczniem mediacji podejmują się (w kolejności):

1) wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie;

2) pedagog lub psycholog;

3) Dyrektor Szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole;

4) od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego i organu nadzorującego. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być jednak ono wniesione po upływie dwóch tygodni od daty wydania orzeczenia.

 1. Konflikty pomiędzy pracownikami Szkoły:

1) Postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły z jednoczesnym możliwym udziałem związków zawodowych. Pracownicy nie należący do związku zawodowego mogą wystąpić o reprezentowanie ich interesów przez jeden ze związków działających w szkole.

2) W wypadkach nierozstrzygnięcia sporów, na wniosek Dyrektora postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni. Od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

 1. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami:

1) Rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna.

2) Przy braku rozwiązań, na pisemny wniosek jednej ze stron sprawę przejmuje organ prowadzący szkołę lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:

1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, a następnie Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców.

2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu dwóch tygodni odwołania do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 15.
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku

 

 • 16.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący ma obowiązek zatwierdzić arkusz organizacyjny szkoły do 30 maja każdego roku.
  • Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący .
  • W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
  • Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

 • 17.
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 • 18.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale wynosi:

1) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;

3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6;

4) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie więcej niż 5.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad całą grupą.
 2. W przypadku, gdy liczba zapisanych do szkoły uczniów z danego rocznika jest zbyt niska, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

 

 • 19.
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 • 20.
 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne (rewalidacyjne, logopedyczne i inne), nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

 • 21.
 1. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą, z udziałem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera pracy.
 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 2. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 22.
 1. Szkoła zapewnia możliwość udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu poprzez:
 • zapewnienie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy,
 • możliwość podejmowania wolontariatu przez Samorząd Uczniowski (w porozumieniu z Dyrektorem) i powołanie Rady Wolontariatu,
 • określenie w Statucie sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu.
 1. Możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, ma na celu kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.

 

 1. Udział uczniów w konkretnych działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych i koordynowanych przez Szkołę wymaga uzyskania zgody ich rodziców.
 2. W ramach organizacji, koordynacji i realizacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu Szkoła:

1) prowadzi szkolny Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat w ramach programu wychowawczego Fundacji „Świat na Tak”,

2) udostępnia uczniom i ich rodzicom dane o rekomendowanych organizacjach i instytucjach umożliwiających działania w zakresie wolontariatu;

3) zgłasza udział ucznia w działaniach z zakresu wolontariatu wyżej wymienionemu podmiotowi, wybranemu przez ucznia i zaakceptowanemu przez jego rodziców;

4) koordynuje współpracę pomiędzy uczniem a ww. podmiotem, realizowaną w ramach wolontariatu;

5) pozyskuje i gromadzi informacje na temat działań realizowanych przez ucznia w ramach wolontariatu.

 

 1. Zadania, o których mowa w ust. 4 wykonuje Szkolny Koordynator Wolontariatu Uczniów wskazywany corocznie w planie pracy Szkoły.
 1. Szkoła prowadzi bazę rekomendowanych podmiotów, w działaniach których uczestniczyć można w formie wolontariatu, którą udostępnia się uczniom i ich rodzicom.

 

1) Wpisu do szkolnej bazy wolontariatu dokonuje się:

 1. a) z inicjatywy Szkolnej Rady Wolontariatu – po uzyskaniu zgody podmiotu, którego wpis dotyczy;
 2. b) na podstawie zgłoszenia organizacji i instytucji, która umożliwia działania wolontariackie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Szkolnej Rady Wolontariatu;
 3. c) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców albo Samorządu Uczniowskiego za zgodą podmiotu, którego wpis dotyczy oraz Szkolnej Rady Wolontariatu.

 

2) Wykreślenia podmiotu z bazy danych, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się:

 1. a) na wniosek tego podmiotu;
 2. b) na wniosek Szkolnej Rady Wolontariatu;
 3. c) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców albo Samorządu Uczniowskiego za zgodą Szkolnej Rady Wolontariatu.

 

 1. W szkole działa Szkolna Rada Wolontariatu, do zadań której należy:

1) pozyskiwanie danych o podmiotach, na rzecz których uczniowie Szkoły mogliby działać w formie wolontariatu;

2) wydawanie rekomendacji do wpisu organizacji i instytucji do szkolnej bazy podmiotów umożliwiających uczniom działania, o których mowa w pkt 1;

3) okresowa ocena funkcjonowania bazy danych, o której mowa w ust. 6

 

 1. W skład Szkolnej Rady Wolontariatu wchodzą:

1) opiekunowie szkolnego Klubu Ośmiu,

2) członkowie Klubu Ośmiu.

 

 1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 • 23.
 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
 1. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 1. Szkoła współdziała z tymi instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej:

 

1) innowacje mogą być inicjowane przez szkołę lub instytucje działające w szkole,

2) przedstawiciele instytucji współpracują z powołanym przez dyrektora szkoły zespołem koordynującym wdrażanie innowacji w zakresie przygotowania planu działalności innowacyjnej, jego realizacji, monitoringu oraz ewaluacji,

3) sprawozdanie z pracy zespołu uwzględnia udział przedstawicieli instytucji w realizowanej działalności innowacyjnej.

 

 • 24.
 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki o jeden rok.
 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu klasowego, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia, oraz

2) zgody rodziców ucznia.

 

 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

 

 • 25.
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
 2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej świetlicy odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego:

1) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;

3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6;

4) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie więcej niż 5.

 

 1. Zadania i rola zajęć świetlicowych:
  • zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach od 8.00 do 16.00
  • celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:
 2. pomoc nauczyciela w przygotowaniu się uczniów do lekcji, odrabianiu zadań domowych,
 3. organizowanie zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
 4. stworzenie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 5. ujawnianie i rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień,
 6. wyrabianie nawyków higieny, czystości, promocja zdrowia,
 7. rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej,
 8. umożliwienie udziału w różnych imprezach o charakterze ogólnoszkolnym
  i środowiskowym;
  • dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej na zajęciach świetlicowych prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wychowawca świetlicy sprawuje opiekę nad uczniami po ich przyjeździe, do czasu rozpoczęcia zajęć oraz po zajęciach lekcyjnych do chwili odjazdu;
  • opieką otoczeni mogą być również uczniowie miejscowi, gdy taka zaistnieje potrzeba, bądź jest to wyraźnym życzeniem rodziców, którzy składają pisemny wniosek o sprawowanie opieki świetlicowej dla dziecka;
  • uczniowie dowożeni mają obowiązek przebywania w świetlicy;
  • uczeń może być zwolniony z przebywania w świetlicy na wyraźną pisemną prośbę rodzica skierowaną do wychowawcy świetlicy.

 

 • 26.
 1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:
 • sale dydaktyczne,
 • gabinet dyrektora,
 • gabinet pedagoga i psychologa,
 • pomieszczenie świetlicowe,
 • pracownię internetową,
 • pracownię komputerowego wspomagania kształcenia,
 • bibliotekę,
 • archiwum,
 • sekretariat,
 • kantorek intendenta,
 • kuchnię i stołówkę,
 • pomieszczenia gospodarcze,
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 • salę doświadczeń światła,
 • pracownię integracji sensorycznej,
 • salę rehabilitacyjną,
 • pracownię logopedii i AAC,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która spełnia rolę pracowni szkolnej, służącej rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się, tworzeniu warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Do zadań bibliotekarza należy:
  • opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
  • prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
  • określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;
  • organizowanie konkursów czytelniczych oraz różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych;
  • przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
  • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego;
  • zakup i oprawa książek;
  • prowadzenie sprawozdawczości, odpowiedzialność materialna;
  • współpraca z innymi bibliotekami.

 

 • 27.
 1. W Szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.

 

 • Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:
 1. a) wejście główne do szkoły,
 2. b) korytarze.
 • Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w kantorku intendenta.
 • Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do statutu.

 

 • 28.
 1. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 • 29.
 1. Szkoła może opierać działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na własnych programach nauczania oraz wprowadzonych innowacjach lub eksperymentach.
 1. Innowacją pedagogiczną, prowadzoną w Szkole, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.
  • w zakresie działalności innowacyjnej Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami.
 2. Eksperyment pedagogiczny ma na celu rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli i polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania:
  • może obejmować oddział, grupę, wybrane zajęcia, całą szkołę,
  • musi respektować zachowanie typu szkoły i prawa do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, nabywania wiedzy i umiejętności umożliwiających ukończenie szkoły i przystąpienie do egzaminów,
  • wymaga opieki jednostki naukowej (wymagana jest opinia oraz zgoda jednostki naukowej dołączona do wniosku) i zgody ministra,
  • wniosek powinien być złożony do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu,
  • wymaga zgody rady pedagogicznej (uchwała) i uzyskania opinii rady szkoły lub placówki oraz opinii rady rodziców,
  • po zakończeniu wymaga złożenia sprawozdania wraz z opinią jednostki naukowej do kuratora oświaty i organu prowadzącego,
  • zakłada możliwość ustalenia innych zasad rekrutacji do szkoły prowadzącej eksperyment.

 

 1. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 • 30.
 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

 • 31.
 1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

 

 • 32.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami, przedszkolami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki uzgadnia z ww. podmiotami warunki współpracy.

 

 • 33.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • kuratora sądowego
 • nauczyciela, wychowawcy;
 • specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zapewnienia opieki, porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy oraz innych specjalistów,

2) zajęć specjalistycznych:

 1. korekcyjno-kompensacyjnych,
 2. logopedycznych,
 3. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 4. innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć rozwijających uzdolnienia;

5) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

 1. Ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia szkoła organizuje odpowiednie zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, w szczególności:

 

 • rehabilitację ruchową,
 • integrację sensoryczną SI,
 • wspomagane i alternatywne metody komunikacji AAC,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • komputerowe wspomaganie rozwoju.

 

 • 34.
 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 2. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.
 3. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznych ocen;

2) indywidulnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 

 • 35.
 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole, związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

 1. Formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia przez zespół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są rodzice ucznia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor i Rada Pedagogiczna mogą podjąć decyzję o umieszczeniu ucznia w innej klasie, zgodnie z jego poziomem funkcjonowania, możliwościami psychospołecznymi i opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń realizuje program klasy, do której uczęszcza i otrzymuje świadectwo ukończenia tej klasy.
 3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 

 • 36.
 1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo poprzez m.in.:

1) oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

2) szkolenia BHP,

3) alarmy przeciwpożarowe,

4) dyżury nauczycieli podczas przerw,

5) zajęcia świetlicowe,

6) monitoring wizyjny.

 

 1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do momentu jego wyjścia ze szkoły.
 2. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w szkole, a także w czasie zajęć poza terenem szkoły.
 3. Opiekę wychowawczą na terenie Szkoły sprawują i nad bezpieczeństwem ucznia czuwają:

1) podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2) podczas przerw międzylekcyjnych, jak również po przyjeździe autobusu dowożącego uczniów do czasu rozpoczęcia zajęć – nauczyciele wyznaczeni do pełnienia w poszczególnych rejonach dyżurów wg ustalonego harmonogramu,

3) podczas prowadzenia zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek nauczyciele prowadzący te zajęcia z uwzględnieniem szczegółowych przepisów BHP w tym zakresie.

 1. Zwolnienie uczniów z obowiązkowych zajęć może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 2. a) poszczególnych uczniów zwalnia Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,
 3. b) klasę szkolną z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych, zwalnia za zgodą Dyrektora wychowawca klasy, po uprzednim poinformowaniu rodziców o zmianie planu w określony dzień,
  c) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole u innego nauczyciela jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.
 4. Bezpieczeństwo w Szkole monitoruje szkolny zespół koordynatorów ds. bezpieczeństwa, wg corocznie ustalanego planu pracy.
 5. W Szkole obowiązują szczegółowe Procedury zapewniania bezpiecznego pobytu uczniom w szkole, stanowiące załącznik do statutu.
 6. Nauczyciele mają obowiązek zapoznawania uczniów z zasadami bezpieczeństwa.

 

 • 37.
 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie w klasie pomocy nauczyciela.

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 38.
 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
  • Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
  • W Szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
 2. starszy referent,
 3. specjalista ds. kadrowych,
 4. intendent-magazynier,
 5. pomoc nauczyciela,
 6. sprzątaczka,
 7. kucharka,
 8. pomoc kuchenna,
 9. pielęgniarka,
 • konserwator,
  • Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

   Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 • Obsługę finansowo-księgową prowadzi księgowa w Powiatowym Zespole Edukacji.
 • Pracownicy Szkoły niebędący nauczycielami spełniają funkcje pomocnicze w realizacji jej statutowych zadań, nie mogąc zastępować nauczycieli w realizacji żadnych zadań im przypisanych.

 

 • 39.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) dbać bezwzględnie o bezpieczeństwo uczniów;

 • realizować program nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • realizować założenia statutowe szkoły i przestrzegać zapisów Statutu Szkoły;
 • uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym w radach szkoleniowych;
 • oceniać wiedzę i umiejętności oraz zachowanie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
 • przekazywać informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron pracy ucznia i ustalać z nim dalsze kierunki współpracy;
 • współpracować z innymi nauczycielami w formie zespołów przedmiotowych, wychowawczych, zadaniowych i problemowych;
 • uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
 • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 • dbać o mienie szkolne, usuwać drobne szkody względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
 • przestrzegać szkolnych regulaminów;
 • kontrolować obecność uczniów;
 • przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
 • punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia edukacyjne;
 • nie pozostawiać uczniów bez opieki w czasie lekcji;
 • dbać o poprawność językową uczniów;
 • prowadzić dokumentację nauczyciela i wychowawcy;
 • pełnić dyżury w czasie przerwy zgodnie z opracowanym harmonogramem, w sposób aktywny, dokładając należytej staranności;
 • podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne;
 • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
 • wzbogacać warsztaty pracy;
 • wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych - zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań;
 • wybrać materiały edukacyjne dla uczniów;
 • realizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

 • 40.
 1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
  06 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 563, z późn. zm.).

 

 • 41.
 1. Dyrektor Szkoły może tworzyć nauczycielskie zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe
  lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

 • 42.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności rozwojowych.
 2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Do zadań nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne należy:

1) kwalifikowanie uczniów do zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) wyrównanie dysharmonii rozwojowych i wytwarzania prawidłowych mechanizmów kompensacyjnych, aby zapewnić uczniom prawidłowe funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Do zadań rehabilitanta należy:

1) diagnozowanie i kierowanie uczniów na zajęcia rehabilitacyjne z zakresu usprawniania funkcji motorycznych,

2) likwidowanie bądź łagodzenie skutków niepełnosprawności ruchowej,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Do zadań specjalisty AAC należą:
  • głównym celem AAC (alternatywnej i wspomagającej komunikacji) jest dążenie do rozwoju komunikacji werbalnej,
  • diagnoza umiejętności komunikacyjnych ucznia,
  • określenie poziomu rozwoju komunikacji i języka,
  • pomoc w wyborze indywidualnego systemu komunikacji alternatywnej,
  • wspomaganie mowy, kiedy rozwija się ona powoli lub jest zbyt uboga, niewyraźna,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań terapeuty SI należą:

1) kwalifikowanie uczniów do zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) wyrównanie dysharmonii rozwojowych poprzez: stymulację zmysłów, zintegrowanie pracy poszczególnych układów, koordynację pracy półkul mózgowych oraz integrowanie przetrwałych odruchów w celu osiągnięcia przez dziecko optymalnej poprawy funkcjonowania,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Tygodniowy wymiar godzin pracy pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych i pracy biblioteki wynika z uchwały Rady Powiatu.

 

 • 43.
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 • Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania
  na danym etapie edukacyjnym.
 • Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie prośbę o zmianę.
 • Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 • Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.3. winien:
  1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  2. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy,
  3. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  4. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
  5. współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
  6. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
  7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  8. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
  9. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
   i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
  10. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
   i zachowaniu się ucznia,
  11. powiadomić ucznia osobiście, a rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub listem poleconym o przewidzianej dla ucznia śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej lub o nagannym zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice są zobowiązani pisemnie potwierdzić powyższą informację,
  12. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych

 dla niego ocenach śródrocznych /rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,

 1. organizować zebrania z rodzicami.
 • Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 • Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pedagoga szkolnego.

 

 • 44.
 1. Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1) Do kontaktów wychowawczych z rodzicami i opiekunami uczniów zobowiązani są:

 1. Wychowawcy klas w zakresie całokształtu postępów i zachowania uczniów w szkole, a także działań profilaktycznych,
 2. wszyscy nauczyciele w zakresie postępów w prowadzonym przedmiocie,
 3. pedagog szkolny – jako koordynator oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły.

2) Do szczególnych obowiązków w zakresie współpracy wychowawczej z rodzicami należą:

 1. a) prowadzenie w miarę potrzeb wywiadów środowiskowych w domach rodzinnych (wychowawcy klas, pedagog szkolny),
 2. b) kontakty osobiste na terenie szkoły, są do ich zobowiązani wszyscy nauczyciele,
 3. c) pisemnie powiadamiać po przewidywanych stopniach niedostatecznych zobowiązani są nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas,
 4. d) informowanie szkól macierzystych o nie realizowaniu przez uczniów obowiązku szkolnego – pedagog szkolny.

3) Do informowania Inspektorów ds. nieletnich i Sądu Rodzinnego o zaobserwowanej patologii w rodzinnych zobowiązani są:

 1. a) pedagog szkolny,
 2. b) Dyrektor Szkoły.

 

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • 45.
 1. Uczniami Szkoły są uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, skierowani na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosku rodziców.

 


 • 46.
 1. Uczeń ma prawo do:

1) osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju poprzez korzystanie z różnorodnych form nauki i opieki organizowanych w szkole,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki oraz higieny umysłowej,

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie godności,

4) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym,

5) pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w przypadku stwierdzenia znacznych deficytów i zaburzeń rozwojowych,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych – jeśli nie rani tym uczuć innych osób,

7)  jawnej i obiektywnej, sprawiedliwej oceny,

8) informacji o sposobach kontroli jego postępów w nauce,

9) uzyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy i ustalania z nim dalszych kierunków współpracy

10) rozwijania zainteresowań podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

11) reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki,

14) pomocy socjalnej organizowanej przez Szkołę w formie:

 1. a) bezpłatnych obiadów w szkole,
 2. b) innych form pomocy materialnej.
 3. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły:

 1. a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach według planu lekcji,
 2. b) w czasie przerw przebywać wyłącznie na terenie szkoły,
 3. c) usprawiedliwianie nieobecności uczniowskich odbywa się według następujących zasad: 

- nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwia wychowawca na podstawie pisemnej informacji rodzica lub zwolnienia lekarskiego, 

- rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły,
- wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach w przypadkach: 
• zwolnień wykorzystywanych selektywnie tj. gdy uczeń jest obecny na wybranych lekcjach, 
• zwolnień budzących podejrzenia co do ich prawdziwości (w takich sytuacjach wychowawca wzywa rodzica w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka), 

 • nieodpowiedzialnego nadużywania przez rodziców prawa do usprawiedliwiania nieobecności - powody usprawiedliwiania muszą być zasadne. 

- zwalnianie ucznia z kilku lekcji w danym dniu odbywa się na podstawie pisemnej informacji od rodzica,

- rodzic może ze względu na stan zdrowia zwolnić telefonicznie ucznia z zajęć; uczeń do czasu przybycia rodzica przebywa pod opieką pielęgniarki,

- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dorośli i dobrze funkcjonujący społecznie uczniowie mogą być zwolnieni przez rodzica telefonicznie za zgodą wychowawcy lub dyrektora; rodzic potwierdza sms-em  informację o zwolnieniu dziecka.

2) przygotować się do lekcji i brać w lekcjach aktywny udział,

3) wykazywać się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,

4) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, klasy,

5) przyczyniać się do dobrej, życzliwej atmosfery i koleżeńskości w zespole klasowym.

6) dbać o dobre imię Szkoły; poprawnie i kulturalnie zachować się poza szkołą,

7) z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli, osób starszych,

8) odnosić się w sposób koleżeński i kulturalny do koleżanek i kolegów (nie używać wulgaryzmów i obraźliwych określeń),

9) dbać o własne zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny, 

10) przestrzegać ładu, porządku i czystości w otoczeniu:

 1. a) przynosić obuwie na zmianę typu: halówki, tenisówki z białą podeszwą; zgłaszać brak obuwia na zmianę,
 2. b) niwelować szkody wyrządzane na terenie szkoły poprzez ich naprawę, odkupienie lub odpracowanie,
 3. c) szanować mienie własne, cudze i wspólne.

11) nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń do utrwalania  i przenoszenia dźwięku i obrazów i stosować się do następujących zasad:

 1. a) urządzenia wnoszone na teren szkoły w trakcie zajęć edukacyjnych muszą być wyłączone i schowane,
 2. b) w czasie przerw zabronione jest głośne słuchanie muzyki, a także słuchanie piosenek zawierających niestosowne treści,
 3. c) nagrywanie dźwięku i obrazu oraz robienie zdjęć za pomocą telefonu bądź innego urządzenia jest zabronione,
 4. d) konsekwencją nieprzestrzegania przez uczniów zakazu używania telefonów komórkowych będzie:

- za pierwszym razem wpisanie uwagi do zeszytu spostrzeżeń,

- za drugim razem zabraniem telefonu i przekazaniem go do Dyrektora Szkoły; telefon odbierają z depozytu rodzice,

 1. e) za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie telefonu i ww. urządzeń szkoła nie odpowiada.

12) szanować zdrowie i życie innych oraz własne:

 1. a) powstrzymywać się od palenia papierosów i stosowania wszelkiego rodzaju używek,
 2. b) unikać lekkomyślnego narażania na niebezpieczeństwo,

13) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz Samorządu Szkolnego.

 

 • 47.
 1. W szkole obowiązuje uczniów następujący strój:

1) W czasie zajęć dydaktycznych w stroju ucznia, który powinien być skromny, należy wyeliminować wszystkie akcesoria i emblematy wulgarne, świadczące o przynależności do grup subkulturowych oraz promujące używki.

2) W czasie uroczystości szkolnych, państwowych i egzaminów uczniów obowiązuje noszenie stroju galowego według wzoru: biała bluzka/koszula i czarna/granatowa spódnica/spodnie.

 

 • 48.
 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) Rodzice ucznia w terminie 7 dni mają prawo do złożenia skargi. Skarga powinna być skierowana do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. 

2) Dyrektor Szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców o postanowieniu w sprawie skargi.

 


 • 49.

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,

3) dyplom uznania wręczony wobec całej społeczności uczniowskiej,

4) list pochwalny skierowany do rodziców,

5) stypendium starosty powiatu przyznawane według odrębnych przepisów,

6) nagroda rzeczowa, wyróżnienie na koniec roku szkolnego,

7) świadectwo z wyróżnieniem.

 1. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) uczeń lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do przyznanej nagrody w formie pisemnej do dyrektora Szkoły, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o nagrodzie,

2) dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń,

3) rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 1. Uczeń może otrzymać następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela,

2) uwaga wpisana do dzienniczka ucznia,

3) wezwanie rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym,

4) upomnienie wobec całej społeczności uczniowskiej przez Dyrektora Szkoły,

5) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

6) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

7) pozbawienie pełnionych funkcji,

8) zniwelowanie szkód wyrządzonych na terenie szkoły w formie prac społecznych na rzecz szkoły,

9) list naganny Dyrektora Szkoły skierowany do rodziców ucznia (prawnych opiekunów),

10) nagana wobec całej społeczności uczniowskiej udzielona przez Dyrektora Szkoły z załączeniem pisemnej formy do teczki ucznia,

11) obniżenie oceny zachowania,

12) przeniesienie do innej szkoły:

 1. a) dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia,
 2. b) o przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

- notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego,

- otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów,

- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzież, wymuszanie, zastraszanie.

 

13) skreślenie z listy uczniów ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym:

 1. a) skreślenie z listy uczniów może nastąpić w sytuacji, jeżeli:

- uczeń ukończył 18 r.ż. i nie realizuje obowiązku szkolnego,

- ustawicznie łamie regulamin ucznia oraz postanowienia statutowe, w szczególności
w przypadkach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia innych osób (np. bójki, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna),

- dopuszcza się naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły,

- używa alkoholu i środków odurzających oraz przebywa pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie,

- demoralizująco wpływa na pozostałych uczniów,

- uchyla się od obowiązku szkolnego, np. wagary przekraczające 50% frekwencji,

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzież, wymuszanie, zastraszanie, fałszowanie dokumentów państwowych, dystrybucja narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie,

- uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego,

 1. b) skreśleń z listy uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i przyjęciu przez Radę Pedagogiczną stosownej uchwały,
 2. c) wyklucza się możliwość skreślenia z listy uczniów ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.

 

 1. Tryb odwołania od kary:

1) Pisemne odwołanie od nałożonej na ucznia kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od daty powiadomienia ich o karze.

2) Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni powiadamia składających o sposobie rozpatrzenia odwołania i podjętej decyzji.

3) Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

 1. a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
 2. b) odwołać karę,
 3. c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

4)  Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.

 1. Wychowawca informuje rodziców uczniów o przyznanej nagrodzie, wyróżnieniu oraz karze.

 

VII. RODZICE

 

 • 50.
 1. Rodzice współdziałają ze szkołą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o zasady pozytywnej motywacji, partnerstwa, wielostronnego przepływu informacji, jedności oddziaływań oraz aktywnej i systematycznej współpracy.
 2. Współdziałanie rodziców ze szkołą odbywa się poprzez następujące formy:

 

 • Zebrania ogólne i klasowe,
 • spotkania indywidualne z nauczycielem, które mogą odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, w godzinach pracy nauczyciela na terenie szkoły, w sposób niezakłócający wykonywania przez niego innych obowiązków służbowych,
 • spotkania ze specjalistą (np. psychologiem, logopedą),
 • konsultacje pedagogiczne,
 • rozmowy telefoniczne lub kontakt mailowy,
 • wizyty domowe,
 • możliwość uczestnictwa w zebraniach zespołu ds. przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ich dziecka,
 • działalność w Radzie Rodziców.

 

 • 51.
 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych Szkoły oraz oddziału, do którego uczęszcza ich dziecko;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

4) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

6) wystąpienia do wychowawcy o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swojego dziecka;

7) wiedzy na temat ustalonych dla ich dziecka, formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

8) wnioskowania do Rady Pedagogicznej o promowanie w ciągu roku szkolnego, swojego dziecka do klasy programowo wyższej;

9) wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy Szkoły,

10) zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych na następujących zasadach:

 1. a) w formie pisemnego zawiadomienia,
 2. b) uczeń nie może być zwolniony z zajęć przez nikogo poza rodzicami lub upoważnioną przez nich osobą z podaniem numeru dowodu osobistego,
 3. c) rodzice mają prawo zwolnić dziecko ze wszystkich lub niektórych zajęć w danym dniu zgodnie z w/w zasadami,
 4. d) o dłuższym zwolnieniu decyduje Dyrektor na pisemną prośbę rodzica.

 

 1. Rodzice zobowiązani są do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) współdziałania ze szkołą w zakresie wszystkich działań podejmowanych wobec dziecka,

5) stosowania się do ustaleń zawartych w obowiązkach ucznia,

6) przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole,

7) informowania szkoły o dłuższych nieobecnościach dziecka spowodowanych długotrwałymi chorobami,

8) usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole w ciągu 7 dni licząc od dnia powrotu do szkoły.

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach ucznia, pojęcie to obejmuje również opiekunów prawnych lub osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem.

 

VIII. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

 • 52.


 1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania regulują warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

 • 53.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

1) rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,

2) formułowaniu oceny.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 

 • 54.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

 

 • 55.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
 2. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno-zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 1. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie.

 

 • 56.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania.
 2. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala się nie wcześniej niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem przerwy zimowej.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 4. Termin klasyfikacji końcoworocznej ustala się nie wcześniej niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem wakacji letnich.

 

 • 57.
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami opisowymi. Oceny bieżące są wyrażone cyfrą.
 2. Ocena zachowania jest oceną opisową.
 3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 • 58.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

 • 59.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 • 60.

 1. Ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 2. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 • 61.

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 2. Uczniowie Szkoły kończą edukację na poziomie przygotowania do pracy.
 3. Uczniowie kończący Szkołę otrzymują świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.
 4. Na zakończenie edukacji wskazane jest przygotowanie suplementu do świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy zawierającego informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania absolwentów w przyszłości – w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy. Suplement powinien zawierać opis kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych i osobistych ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami, a także szczegółowymi informacjami na temat sposobu komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC) oraz informacjami o odbytych praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy.

 

 • 62.

 1. Dokumentowanie klasyfikacji śródrocznej:

1) oceny klasyfikacyjne opisowe śródroczne, ustalone przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz ocenę zachowania Rada Pedagogiczna zatwierdza uchwałą i pozostają one zapisane w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.

 1. Dokumentowanie klasyfikacji końcoworocznej:

1) oceny klasyfikacyjne opisowe końcoworoczne, ustalone przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz ocena z zachowania, po zatwierdzeniu uchwałą przez Radę Pedagogiczną pozostają zapisane w dziennikach lekcyjnych oraz wpisane przez wychowawcę w pełnym brzmieniu (nie stosuje się skrótów) do arkuszy ocen.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 63.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 64.
 1. Szkoła posiada Regulaminy określające działalność organów Szkoły.
 2. Regulaminy stanowią kolejne załączniki do Statutu.
 3. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który stanowi załącznik do Statutu.
 4. Szkoła posiada Procedury zapewniania bezpiecznego pobytu uczniom w szkole, stanowiące załącznik do Statutu.
 5. Statut Szkoły może zawierać inne załączniki dokumentów, które powstają zgodnie

z wymogami prawa oświatowego.

 

 • 65.
 1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny stanowi załącznik do statutu.

 

 • 66.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 67.
 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

 • 68.
 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

 

 • 69.

Procedury wprowadzania zmian w Statucie

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 1. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie Szkoły, SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.
 3. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 4. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 5. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 6. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 7. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 • Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest rada pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
 • Inicjatorami projektu zmian mogą być:
 1. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
 2. Rada Rodziców,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Organ Prowadzący,
 5. Organ Nadzoru Pedagogicznego.
 6. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.
 7. Zmiany w Statucie są adnotowane w Karcie zmian i uzupełnień, stanowiącej załącznik do Statutu.

 

 

 

RADA RODZICÓW                        SAMORZĄD UCZNIOWSKI         RADA PEDAGOGICZNA

 

 

 

39162 odwiedzin