starostwo powiatowe w sochaczewie

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku Nasza poprzednia strona internetowa O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła #CODEWEEK 2019 Pedagog Psycholog SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Samorząd Dzwonki Nasi przyjaciele Plan lekcji Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt Komunikaty Biuletyn informacyjny NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW

Regulamin szkolny

A A A

REGULAMIN UCZNIA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W ERMINOWIE§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki uczniów, niektóre obowiązki nauczycieli oraz niektóre zasady funkcjonowania zbiorowości uczniowskiej w Szkole.
2. Regulaminowi podlegają uczniowie Szkoły oraz nauczyciele w części dotyczącej praw ucznia.
3. Uczniem szkoły jest każdy, kto został wpisany do rejestru uczniów szkoły.
4. Dokumentem potwierdzającym przynależność do zbiorowości w szkole jest legitymacja szkolna.
5. Ustala się strój, w którym uczniowie występują podczas uroczystości szkolnych. Jest nim:
1) Dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódniczka,
2) Dla chłopców - biała koszula i ciemne spodnie.
6. W stroju ucznia, który powinien być skromny należy wyeliminować wszystkie akcesoria i emblematy wulgarne świadczące o przynależności do grup subkulturowych oraz promujące używki.
7. Interesy uczniów wobec nauczycieli i dyrektora szkoły reprezentuje Samorząd Szkolny.
8. Przełożonymi uczniów w szkole są nauczyciele i Dyrektor.
9. Prawo zwracania uwagi za niewłaściwe zachowanie mają również inni pracownicy szkoły.

§ 2

PRAWA UCZNIÓW


1. Uczeń ma prawo do:
1) Osiągnięcia możliwe wszechstronnego rozwoju poprzez korzystanie z różnorodnych form nauki i opieki organizowanych w szkole.
2) Rozwoju indywidualnych zainteresowań.
3) Pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w przypadku stwierdzenia znacznych deficytów i zaburzeń rozwojowych.
4) Do wcześniejszego powiadamiania o terminach pisemnych sprawdzianów:
a) w ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa,
b) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż dwie prace klasowe
5) Do jawnej i obiektywnej oceny swojej wiedzy i umiejętności. Kryteria oceny zachowania uczniów stanowią integralną część regulaminu ucznia.
6) Poszanowania godności osobistej w kontaktach z przełożonymi, w życiu koleżeńskim i rodzinnym.
7) Do działalności w samorządzie klasowym i szkolnym.
8) Reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
9) Do wyrażania myśli i przekonań, w tym także światopoglądowych i religijnych, o ile nie naruszają one praw i przekonań innych osób.
10) Do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły z zachowaniem zasad kultury osobistej.
11) Do pomocy socjalnej organizowanej przez szkołę w formie:
a) bezpłatnych obiadów w szkole,
b) innych form pomocy materialnej.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1) Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni mają prawo do złożenia skargi. Skarga powinna być skierowana do Dyrektora Zespołu w formie pisemnej.
2) Dyrektor Gimnazjum po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców o postanowieniu w sprawie skargi

§ 3

OBOWIĄZKI UCZNIÓW


1. Uczeń ma obowiązek:

1) Systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły:
a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach według planu lekcji,
b) w czasie przerw przebywać wyłącznie na terenie szkoły.
2) Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniowskich
a) nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwia wychowawca na podstawie pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica (prawnego opiekuna) lub zwolnienia lekarskiego,
b) rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły,
c) wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach w przypadkach:
• zwolnień wykorzystywanych selektywnie tj. gdy uczeń jest obecny na wybranych lekcjach,
• zwolnień budzących podejrzenia co do ich prawdziwości (w takich sytuacjach wychowawca wzywa rodzica w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka),
• nieodpowiedzialnego nadużywania przez rodziców prawa do usprawiedliwiania nieobecności - powody usprawiedliwiania muszą być zasadne.
d) Zwalnianie ucznia z kilku lekcji w danym dniu odbywa się na podstawie pisemnej informacji od rodzica.
2) Przygotować się do lekcji i brać w lekcjach aktywny udział.
3) Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, klasy.
4) Dbać o dobre imię szkoły. Poprawnie i kulturalnie zachować się poza szkołą tzn. stosować się do wymogów Regulaminu określonych w p. 5,6,7, 9 i 8b.
5) Z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli, osób starszych.
6) Odnosić się w sposób koleżeński i kulturalny do koleżanek i kolegów ( nie używać wulgaryzmów i obraźliwych określeń).
7) Dbać o własne zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny.
8) Przestrzegać ładu, porządku i czystości w otoczeniu:
a) przynosić obuwie na zmianę typu: halówki, tenisówki z białą podeszwą. Zgłaszać brak obuwia na zmianę i wypożyczać z szatni obuwie ochronne,
b) niwelować szkody wyrządzane na terenie szkoły poprzez ich naprawę, odkupienie lub odpracowanie,
c) szanować mienie własne, cudze i wspólne.
9) Nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń do służących do utrwalania i przenoszenia dźwięku i obrazów. Urządzenia wnoszone na teren szkoły, w trakcie zajęć edukacyjnych muszą być wyłączone.
a) konsekwencją nieprzestrzegania przez uczniów zakazu używania telefonów komórkowych będzie zabieranie ich w depozyt szkolny, po wcześniejszym komisyjnym wyłączeniu; telefon zostanie zwrócony tylko i wyłącznie rodzicom.
b) za kradzież telefonu i ww urządzeń szkoła nie odpowie.
10) Szanować zdrowie i życie innych oraz własne.
a) powstrzymywanie się od palenia papierosów i stosowania wszelkiego rodzaju używek,
b) unikanie lekkomyślnego narażania na niebezpieczeństwo.
11) Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz samorządu szkolnego.

§4

NAGRODY


1. Uczeń nagradzany jest za:
1) Rzetelną naukę i bardzo dobre wyniki w nauce.
2) Wzorowe zachowanie.
3) Aktywny udział w życiu szkoły:
a) pracę na rzecz placówki,
b) udział w konkursach i imprezach,
c) reprezentowanie na zawodach sportowych.
2. Rodzaje przyznawanych nagród:
1) Pochwała nauczyciela, wychowawcy klasy.
2) Pochwała dyrektora na apelu.
3) Dyplom uznania wręczony na apelu.
4) Nagroda rzeczowa.
5) Nagrodę pieniężną,
6) Przyznanie oznaki wzorowego ucznia.
7) List pochwalny skierowany do rodziców.
8) Promowanie poza normalnym trybem do wyższej klasy.

§ 5

KARY


1. Uczniowie za lekceważenie nauki, niewłaściwe zachowanie i nie przestrzeganie regulaminu mogą być ukarani poprzez:
1) Upomnienie nauczyciela, wychowawcy klasy.
2) Upomnienie dyrektora placówki.
3) Naganę dyrektora placówki udzieloną na apelu.
4) Pozbawienie pełnionych funkcji
5) Powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu
6) Zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych
a) uczeń nie objęty
7) Zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
8) Zawieszenie w prawach ucznia i jego obowiązkach.
9) Zniwelowanie szkód wyrządzonych na terenie szkoły w formie prac społecznych na rzecz szkoły
10) Wpłata pieniężna pokrywająca koszty zniszczeń, wniesiona przez rodziców ucznia, który dokonał zniszczenia mienia szkoły
11) Raz w tygodniu wstawiennictwo z rodzicami w celu uzyskania informacji o zachowaniu i nauce ucznia.
12) Obniżanie oceny z zachowania.
13) Przeniesienie ucznia do równoległej klasy po zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów).
14) Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
a) notoryczne łamie przepisy regulaminu szkolnego,
b) otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przyniosą pożądanych efektów
c) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
d) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzież, wymuszanie, zastraszanie,
15) Skreślenie z listy uczniów za zgodą Kuratorium Oświaty, jeżeli
a) uczeń ukończył 18 r. ż i nie realizuje obowiązku szkolnego
b) ustawicznie łamie regulamin ucznia oraz postanowienia statutowe w szczególności w przypadkach stanowiących zagrożenia dla innych (bójki, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna), konflikt z prawem i zasądzenie wyroku
c) demoralizująco wpływa na młodszych kolegów.
d) uchyla się od obowiązku szkolnego, np. wagary przekraczające 50% frekwencji,
16) Skreśleń z listy uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły po przyjęciu przez radę Pedagogiczną stosownej uchwały i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
2. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się d dyrektora szkoły w termie 2 dni od uzyskania kary.
3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary,
4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje
5. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły
6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.


§ 6

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO (ZAŁĄCZNIK 5)

OCENA ZACHOWANIA (ZAŁĄCZNIK 5)


Opracowano na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami,
2. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne NZ z dnia 20.11.1989r.
3. - Statut Zespołu Szkół

 

40015 odwiedzin